Oznámení o ochraně soukromí

Oznámení o ochraně soukromí

Platné od 25.5.2018

youngblock s.r.o. oceňuje Váš zájem o naše produkty a naši společnost. Abychom mohli splnit svou povinnost vůči Vám a poskytnout relevantní informace, bude nutné, abychom shromažďovali Osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí upřesňuje, jaké druhy dat společnost youngblock shromažďuje, jak data zpracováváme a jaká práva můžete vůči těmto datům uplatňovat.  Přijetím tohoto Oznámení o ochraně soukromí plně rozumíte shromažďování, zpracování a přenosu takových osobních dat na základě obsahu uvedeného v tomto Oznámení o ochraně soukromí.

1. Shromažďování osobních údajů

Společnost youngblock shromažďuje osobní údaje, které jste nám poskytnuli. Může se jednat o jméno, společnost, emailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu a/nebo údaje, které jste nám poskytli, nebo údaje, které jsou jinak nezbytné pro shromažďování, abychom splnili naše závazky vůči Vám.

Informace, které poskytujete při kontaktu se společností youngblock:

Společnosti youngblock můžete osobní údaje poskytnout při vytváření uživatelského účtu na e-shopu, nákupu, kontaktování prostřednictvím telefonu, webového formuláře nebo emailu, účastí na návštěvách našich obchodních zástupců, atd.

Navštěvování našeho e-shopu:

Abychom Vám při návštěvě našeho e-shou mohli poskytnout náležitou uživatelskou zkušenost, můžeme shromažďovat určitá data o Vaší objednávce. To může zahrnovat odkazy, na které jste klikli a o jaké produkty jste projevili zájem v návaznosti na Vaši návštěvu e-shopu a akce pro přidání produktů do nákupních košíků.

 

2. Účely zpracování Vašich Osobních údajů a právní základ pro takové zpracování

Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány společností youngblock z důvodu

 • plnění závazků vůči Vám zpracováním Vašich nákupů a dalších služeb, které jste si mohli zvolit
 • správy Vašich kontaktních informací a uživatelského účtu e-shopu
 • řešení případů podpory zákazníků včetně technické podpory
 • shromažďování statistik za účelem hodnocení a zlepšení našich služeb zákazníkům obecně
 • plnění zákonných povinností, rozhodnutí soudů a úřadů
 • identifikace a prevence zneužití, podvodu nebo jiných nezákonných činností

 

 

3. Vaše práva

Níže uvádíme souhrn práv, která máte na základě právních předpisů EU týkajících se ochrany osobních údajů. Tato práva lze vykonávat bezplatně a to tak, že nám předložíte písemnou žádost. Prosíme, neváhejte nás kontaktovat  v případě, že máte jakékoliv otázky týkající se Vašich práv (kontaktní informace najdete na konci tohoto Oznámené o ochraně soukromí).

Upozorňujeme, že společnost youngblock žádost vždy vyhodnotí, čímž vykoná své právo určit, zda je žádost platná. Žádné z níže uvedených práv není absolutní a mohou existovat výjimky.

Kromě níže uvedených práv máte také právo kdykoliv podat stížnost k dozorovému orgánu ohledně toho, jak společnost youngblock zpracovává Vaše osobní.

Právo na přístup k údajům. Máte právo vyžádat si kopii Vašich osobních údajů, které společnost youngblock zpracovává a právo dostat doplňující informace o tom, jak společnost youngblock zpracovává Vaše osobní údaje.

Právo na opravu údajů. Máte právo na opravu a/nebo doplnění Vašich osobních údajů, pakliže jsou nepřesné a/nebo neúplné.

Právo na výmaz údajů. Máte právo požádat, aby společnost youngblock Vaše osobní údaje neprodleně vymazala, a to v níže uvedených případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním údajů a pro jejich další zpracování neexistuje jiný právní základ;
 • vznesli jste platnou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně; nebo
 • osobní údaje musejí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost.

Právo omezit zpracování. Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů v níže uvedených případech:

 • probíhá zkoumání přesnosti osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní nebo již není pro účely zpracování potřebné, ale Vy nesouhlasíte s vymazáním osobních údajů a požadujete namísto toho jejich omezení;
 • společnost youngblock již nadále nepotřebuje osobní údaje, avšak Vy potřebujete tyto osobní údaje pro vznik, výkon či obhajobu právoplatných nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a tato námitka se přezkoumává.

 

Právo na přenositelnost údajů. Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje o Vaší osobě, které jste poskytli společnosti youngblock za účelem převedení těchto údajů k jinému poskytovateli služeb, za předpokladu, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu či na plnění smlouvy.

Obecné právo vznášet námitky. Máte obecné právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, které společnost youngblock provádí na základě svých oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku, jsme povinni prokázat, že máme naléhavý a oprávněný důvod pro takové zpracování údajů nebo že osobní údaje potřebujeme pro vznik, výkon či obhajobu právoplatných nároků.

Právo vznést námitky proti přímému marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, společnost youngblock nesmí nadále Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracovávat.

4. Přenos osobních údajů

Společnost youngblock může převést shromážděné osobní údaje lidem nebo firmám, se kterými má společnost youngblock uzavřenou smlouvu o provádění interních procesů. Mimoto, může společnost youngblock přesunout Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud je tento přenos vyžadován ze zákona nebo na základě nařízení soudu. Vyjma  případů uvedených výše nesmí společnost youngblock převést Vaše osobní údaje třetím stranám.

5. Uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost youngblock bude uchovávat Vaše osobní údaje až do doby, kdy budou údaje manuálně nebo automaticky smazány z důvodu nečinnosti trvající 36 měsíců, pokud právní závazky nestanoví jinak.

6. Zabezpečení

Ačkoliv společnost youngblock nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k údajům, ujišťujeme Vás, že společnost youngblock věnuje nesmírné úsilí tomu, aby zajistila bezpečnost Vašich osobních údajů a aby zabránila neoprávněnému přístupu k těmto údajům, a k tomu využívá vhodnou technologii a interní procesy.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.